Početna - Centar Babanovac - Fitnes klub - Ljetovanja/Ekskurzije - Suvenirnica - Plastenčika proizvodnja - Trgovina - Knjižara - Štamparija - List "SIN" - Galerija

CENTAR ZA PSIHO - SOCIJALNU REHABILITACIJU I REKREACIJU INVALIDNIH LICA BiH - BABANOVAC - Vlašić

Posljednja navedena djelatnost predstavlja svojevrsni vid zaokruženja svih aktivnosti koje je naše Društvo već dugi niz godina provodilo i na određeni naćin predstavlja i prioritet u ovim trenucima, jer se radi o projektu koji će biti od velike koristi za sve OSI u našoj zemlji. Pored ćinjenice da isti ima humani karakter, jer če biti na raspolaganju jednoj od najugroženijih kategorija građana ove zemlje, nije zanemariv ni razvojni segment centra koji če direktno zaposliti 25-30 novih radnika neophodnih u radu.Ćinjenica da će objekat raspolagati sa više od 1300m2 prostora, ukazuje na velićinu i znaćaj istog, ali i mogučnosti njegovog korištenja za razlićite namjene, što podrazumijeva korištenje Centra i za pripreme naših invalida sportista za mnogobrojna domaća i međunarodna sportska takmičenja.Centar za psiho-socijalnu rehabilitaciju i rekreaciju invalidnih osoba Babanovac-Vlašić predstavlja veoma značajan projekt za našu zajednicu.Zahvaljujući domaćim i međunarodnim donacijama očekuje se potpuna realizacija ovog projekta u što skorijem vremenu.

  

Centar za rehabilitaciju predstavlja svojevrsnu oazuza osobe sa invaliditetom gdje će moći uživati u blagodatima čistog planinskog zraka i ostalim pogodnostima.Centar rehabilitacije Babanovac pružat će usluge smještaja,njege,prehrane kao i organizacije provođenja slobodnog vremena za osobe s invaliditetom.Nadamo se da ćemo u što  skorije vrijeme prikupiti sredstva koja su nam potrebna za nastavak izgradnje.Ovaj Centar za psiho-socijalnu rehabilitaciju i rekreaciju invalidnih lica biti će od velikog značaja,ne samo za osobe s invaliditetom i druge organizacije osoba s invaliditetom, več i za buduče uposlenike koji će sticati svoje radno iskustvo. Centar za rehabilitaciju Babanovac ima za cilj podizanje kvaliteta i unaprijeđenje zivota osoba s invaliditetom.

Društvo za zapošljavanje invalidnih lica "Apel-Promet" d.o.o. Travnik

Čabruša b.b. 72270 Travnik
ID Broj: 4236013030004
Porezni broj: 0900142603

Kantonalni sud Travnik: U/I 834-2000 od 20.04.2000. - 1-1605

Telefon: +387 30 511 784
Fax: +387 30 511 784

Žiro račun: 1020110000045462
Union Banka